0
0912 0525742
پیغام در واتساپ
اینستاگرام ژیوا
ایتا
امروز سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

چادر های طرح دار قواره ای

قواره چادر سنتی طرح دار13
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار13
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار15
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار15
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 24
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 24
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 26
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 26
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 28
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 28
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 29
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 29
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 22
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 22
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 35
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 35
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 31
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 31
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 38
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 38
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 39
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 39
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 40
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 40
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 41
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 41
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 42
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 42
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 23
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 23
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 44
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 44
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 43
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 43
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 45
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
قواره چادر سنتی طرح دار 45
1,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 36
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 36
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 34
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 34
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 33
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 33
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 32
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 32
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 30
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 30
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 27
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 27
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 21
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 21
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار20
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار20
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار19
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار19
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار18
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار18
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار17
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار17
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 25
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 25
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار8
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار8
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار9
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار9
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار10
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار10
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار11
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار11
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار12
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار12
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار14
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار14
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار16
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار16
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 7
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 7
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 6
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 6
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 4
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 4
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 5
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 5
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 3
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 3
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 1
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 1
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 2
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 2
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
قواره چادر سنتی طرح دار 37
ارسال رایگان
ناموجود
قواره چادر سنتی طرح دار 37
950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
مانتو عبایی      مانتو حجاب و مانتو مجلسی      چادر عربی      خرید چادر مشکی      چادر لبنانی      مقنعه      چادر دانشجویی      چادر ملی     
نشانی فروشگاه چادر: تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار فروشگاه  : شنبه تا پنج شنبه  ۱۱ صبح تا ۸ شب به صورت یکسره
و روزهای جمعه و تعطیل ۴ عصر تا ۸ شب
تلفن فروشگاه : ۷۷۷۴۸۵۰۶
 
نشانی مزون مانتو عبایی : تهران - تهرانپارس - خیابان 196 شرقی ( ظفرقندی ) - نرسیده به میدان شاهد  پلاک 470 - واحد 8
ساعت کار مزون : شنبه تا پنج شنبه  ۱۱ صبح تا ۷ شب به صورت یکسره
و روزهای جمعه و تعطیل ۴ عصر تا ۷ شب
تلفن مزون : ۷۷۷۱۶۲۵۳
 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح